Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous 2018

ke 2. toukokuuta 2018 09.30.00

Partnera Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23.5.2018 klo 11.00 alkaen osoitteessa Arkistokatu 4, 90100 Oulu, sisäänkäynti B, 2. kerros, auditorio. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 10.30.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen
2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen
4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 • Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Partnera Oy:n vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 0,14 €/osake, yhteensä 5.058.927,16 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 25.5.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 1.6.2018.

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

 • Suurimpien osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, esittelee yhtiökokoukselle ehdotuksensa valittaville hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakuluista.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

 • Suurimpien osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, esittelee yhtiökokoukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenten lukumäärästä.

11. Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

 • Suurimpien osakkeenomistajien edustajista muodostettu nimitysvaliokunta, jotka edustavat noin 60 % ulkona olevista yhtiön osakkeista, esittelee yhtiökokoukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenistä, puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

12. Tilintarkastajan valitseminen
13. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

 • Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.
 • Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
 • Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.
 • Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 12.6.2017 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

14. Osakepääoman korjaaminen

 • Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksessa 22.4.2015 pääomanpalautuksen mahdollistamiseksi päätetty osakepääoman alentaminen 11.809.019,62 euroa, jonka olisi pitänyt olla 12.287.800,95 euroa, korjataan siten, että päätetään osakepääoman alentamisesta 478.781,33 eurolla.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallituksen ehdotukset samoin kuin tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla viimeistään 4.5.2018 Partnera Oy:n internetsivuilla osoitteessa www.partnera.fi/yhtiokokous. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

C. Ohjeita yhtiökokouksen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.5.2018 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.5.2017 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 • Yhtiön internetsivulla www.partnera.fi olevan linkin kautta;
 • puhelimitse numeroon 020 770 6888 arkisin ma – pe klo 9-16 tai
 • kirjeitse osoitteeseen Partnera Oy, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Partnera Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat tulee esittää alkuperäisinä yhtiökokouspaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viivytyksettä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 18.5.2018 klo 10.00 mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot
Partnera Oy:llä on tämän kokouskutsun päivänä 24.4.2018 yhteensä 37.401.966 osaketta. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on 36.135.194.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneelle osakkeenomistajalle tai tämän valtuutetulle annetaan äänilippu yhtiökokoukseen saavuttaessa.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokousosallistujat ovat tervetulleita kahvitilaisuuteen kokouksen jälkeen.

Oulu, 24.4.2018
HALLITUS

Lue yhtiökokouskutsu pdf-muodossa

Tilaa Partneran uutiskirje sähköpostiisi!

Ajankohtaista tietoa Partnerasta muutaman kerran vuodessa