Varsinainen yhtiökokous 2016

Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 21.4.2016 klo 11.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 0,24 euroa osakkeelta, yhteensä noin 8,8 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Partnera Oy:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.5.2016.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5) varsinaista jäsentä. Sami Aurejärvi, Martin Grotenfelt ja Seppo Laine valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Jaakola ja varapuheenjohtajaksi Minna Åman-Toivio. Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle päätettiin suorittaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.