Varsinainen yhtiökokous 2021

 

Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 21.4.2021 klo 11.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Oulussa. Yhtiön osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.

 

Yhtiökokouksen päätökset

 

 • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.

 • Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,11 euroa osakkeelta, yhteensä 3 977 731,34 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.5.2021.

 • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Martin Grotenfelt, Mirja Illikainen, Marko Järvinen, Pekka Kunnari, Sami Mäentausta ja Minna Åman-Toivio. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kunnari ja varapuheenjohtajaksi Martin Grotenfelt.

 • Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 17.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille kullekin 9.000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 400 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 600 euroa ja valiokuntien jäsenille 300 euroa valiokuntien kokoukselta ja että hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.5.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

 

Varsinainen yhtiökokous 2021 - toimitusjohtajan katsaus
 

 
Tärkeitä päivämääriä

 

 • Yhtiökokouskutsu julkaistaan 19.3.2021.
 • Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla 22.3.2021 alkaen.
 • Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille 31.3.2021 klo 12.00.
  (Yhtiölle ei saapunut vastaehdotuksia osakkeenomistajilta.)
 • Mahdolliset vastaehdotukset nähtävillä 1.4.2021 alkaen yhtiön verkkosivuilla.
 • Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 1.4.2021 klo 9.00.
 • Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille 8.4.2021 klo 16.00.
 • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 9.4.2021.
 • Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä 12.4.2021 alkaen yhtiön verkkosivuilla.
  (Yhtiölle ei saapunut kysymyksiä osakkeenomistajilta.)
 • Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät 14.4.2021 klo 16.00.
 • Yhtiökokous 21.4.2021 klo 11.00
 • Yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 5.5.2021.

 

Yhtiökokousmateriaalit