Varsinainen yhtiökokous 2022


Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2022 klo 11.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Oulussa. Yhtiön osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla.
  

Yhtiökokouksen päätökset
  
 • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.

 • Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,08 euroa osakkeelta, yhteensä 2.892.895,52 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.5.2022.

 • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudellen Martin Grotenfelt, Mirja Illikainen, Marko Järvinen, Pekka Kunnari, Sami Mäentausta sekä uutena jäsenenä Erja Sankari. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kunnari ja varapuheenjohtajaksi Martin Grotenfelt.

 • Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan vuosipalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 18.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille kullekin 10.000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkoiden lisäksi hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 400 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja valiokuntien jäsenille 400 euroa valiokuntien kokoukselta ja että hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2021 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. (Valtuutuksen sisältö on esitelty tarkemmin yhtiökokouskutsussa, yhtiötiedotteessa ja yhtiökokouspöytäkirjassa.)
    
Varsinainen yhtiökokous 2022 - toimitusjohtajan katsaus
  

Tärkeitä päivämääriä
  
 • Yhtiökokouskutsu julkaistaan 18.3.2022
 • Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille 31.3.2022 kello 12.00
 • Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset 1.4.2022. 
  Yhtiölle ei toimitettu yhtään tällaista vastaehdotusta.
 • Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 1.4.2022 kello 9.00
 • Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille 7.4.2022 kello 16.00
  Yhtiölle ei toimitettu yhtään kysymystä ennakkoon.
 • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 7.4.2022
 • Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät 11.4.2022 kello 16.00
 • Yhtiö julkaisee osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön vastaukset sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset 12.4.2022
  Yhtiölle ei toimitettu vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon.
 • Varsinainen yhtiökokous pidetään 21.4.2022 kello 11.00
 • Yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.5.2022

  

Yhtiökokousmateriaalit