Hallinnointi

Partnera noudattaa hallintonsa järjestämisessä Suomen osakeyhtiölakia sekä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjä. Partneran hallinto on osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön hallintoon ja valvontaan yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Hallitus kutsuu tavallisesti yhtiökokouksen koolle. Ylimääräinen yhtiökokous on lisäksi pidettävä, jos yhtiökokouksen pitämistä tietyn asian käsittelemistä varten vaativat kirjallisesti yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista.

Johto

Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja huolehtivat yhtiön operatiivisesta johtamisesta. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa yhtiön hallitus.

Hallitus

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista sekä valitsee hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan sekä Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen varapuheenjohtajan. Hallitukseen kuuluu yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä vastaa muista hallitukselle yhtiöjärjestyksessä määrätyistä sekä osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Omistajien nimitysvaliokunta
Omistajien nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenistä ja heidän palkitsemisestaan sekä etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Omistajien nimitysvaliokunnan muodostavat yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka kukin nimeävät yhden edustajan valiokuntaan. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden lokakuun 31. päivänä yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Nimitysvaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Valiokuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunta on päätösvaltainen kun enemmistö jäsenistä on paikalla. Omistajien nimitysvaliokunnan tulee pääsääntöisesti antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle helmikuun loppuun mennessä, kuitenkin aina viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokousta sinä vuonna, jolloin varsinainen yhtiökokous pidetään.