Sisäpiirihallinto


Partnera noudattaa sisäpiiritietoa koskevissa asioissa sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisia vaatimuksia, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta ja Finanssivalvonnan ohjeita. Lisäksi yhtiö on laatinut oman sisäpiiriohjeen, jossa määritellään menettelytavat ja toimintaohjeet yhtiön henkilöstölle ja johdolle muun muassa sisäpiiritiedon hallinnointiin, sisäpiiriluettelojen ylläpitoon sekä ilmoitusvelvollisten henkilöiden liiketoimien ilmoittamiseen.


Sisäpiirihallinnosta vastaa yhtiön talousjohtaja Jussi Lappalainen.


Sisäpiiritieto
Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseenlaskijaan taikka yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien johdannaisten hintaan.


Hankekohtainen sisäpiiriluettelo
Partnera pitää hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita, joihon merkitään kaikki ne henkilöt, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät yhtiössä työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta niillä on pääsy sisäpiiritietoon. Hankekohtainen sisäpiiriluettelo ei ole julkinen.


Tiedon julkistaminen ja sen lykkääminen
Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon yhtiötiedotteena mahdollisimman pian. Sisäpiiritiedon julkistamista voidaan poikkeuksellisesti lykätä, mikäli sisäpiiritiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi liikkeeseenlaskijan oikeutetut edut, lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan.


Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna
Partnera noudattaa 30 vuorokauden pituista hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöstiedotteiden ja puolivuosikatsausten julkaisemista. Tänä aikana yhtiö ei keskustele pääomamarkkinaosapuolten tai tiedotusvälineiden edustajien kanssa yhtiön tuloksesta tai siihen vaikuttavista tekijöistä. Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Partnera julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi julkistamisen jälkeen kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Partnera noudattaa yhtiön puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamisen yhteydessä MAR:n mukaista 30 päivän suljettua ikkunaa, jonka aikana Partneran johtohenkilöt sekä tietyt muut yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilöstön jäsenet, joilla on pääsy tulosjulkistustietoon sen valmisteluvaiheessa, eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti liiketoimia Partneran rahoitusvälineillä.


Johtohenkilöiden liiketoimet
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen perusteella Partneran hallituksen jäsenten ja johtoryhmän jäsenten sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden tulee ilmoittaa Partneran rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet Partneralle ja Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta. Partnera julkistaa kyseiset liiketoimet saamiensa ilmoitusten mukaisina kahden työpäivän kuluessa liiketoimea koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun ilmoitusvelvollisen liiketoimien arvo ylittää 5 000 euron rajan kalenterivuoden aikana.

Partnera ei vastaa johtohenkilöiden eikä heidän lähipiirinsä ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

Ohje johdon liiketoimi-ilmoituksen tekemiseen

1. Kirjaudu Finanssivalvonnan sähköiseen asiointipalveluun osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi.

2. Valitse palvelussa "Johtohenkilöiden liiketoimet" ja täytä lomake. Ohjeita lomakkeen täyttöön löytyy täältä.

Lomakkeen täyttämiseen tarvittavia tietoja:

LEI-tunnus: 7437004FKDYS4W720960
Osakkeiden kaupankäyntitunnus: PARTNE1
ISIN-koodi: FI0009009559

3. Huomaa, että sinun tulee kopioida lomakkeen tiedot ennen sen lähettämistä Finanssivalvontaan, jotta voit lähettää tiedot myös Partneralle. Ohjeet löytyvät lomakkeesta.

4. Lähetä lomakkeen tiedot osoitteeseen johdonkaupat@partnera.fi joko kopioimalla tiedot sähköpostin tekstikenttään tai lähettämällä pdf-tiedosto sähköpostin liitteenä. Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa mahdollisten kysymysten varalta.