Tiedonantopolitiikka


Partnera noudattaa kaikessa viestinnässään EU:n säädöksiä, kuten markkinoiden väärinkäyttöasetusta ("MAR"), Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjä, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority) ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä yhtiön hallinnointiperiaatteita ja muita sisäisiä ohjeita.

Tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeisimmät toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti yhtiö viestii pääomamarkkinoiden osapuolten ja muiden tahojen kanssa. Yhtiö noudattaa tiedonantopolitiikkaa kaikessa viestinnässään, mukaan lukien taloudellinen raportointi.
Yhtiön hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan 22.4.2020 ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Viestinnän ja sijoittajasuhteiden keskeiset periaatteet

Partneran viestinnän keskeisiä periaatteita ovat johdonmukaisuus, täsmällisyys, avoimuus, rehellisyys, aktiivisuus ja tasapuolisuus. Partnera viestii sekä myönteisistä että kielteisistä asioista johdonmukaisesti ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmilleen. Tavoitteena on tukea Partneran osakkeen ja mahdollisten muiden yhtiön liikkeeseen laskemien rahoitusinstrumenttien oikeaa arvonmuodostusta välittämällä pääomamarkkinoille oikeaa, riittävää ja olennaista tietoa yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista sekä taloudellisesta tilasta. Partnera julkistaa tiedonantovelvollisuuksiin perustuvat tiedot niin pian kuin mahdollista.

Partnera ei kommentoi markkinahuhuja, spekulaatioita, yhtiön osakkeen hintakehitystä tai kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia, ellei ole välttämätöntä korjata virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa. Yhtiö voi julkaista yhtiötiedotteen korjatakseen selkeästi väärän tai harhaanjohtavan tiedon, jolla on todennäköisesti huomattava vaikutus Partneran rahoitusvälineiden arvoon.

Yhtiö tapaa ja pyrkii aktiivisesti vuoropuheluun pääomamarkkinoiden sekä median edustajien kanssa ja vastaa ilman aiheetonta viivytystä yhtiön osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin. Tapaamisissa käsiteltävät olennaiset asiat on julkistettu jo aiemmin. Partnera ei suosi yksittäisiä analyytikkoja tai jaa analyytikoiden raportteja sijoittajille.

Vastuualueet

Yhtiön sijoittajaviestinnästä vastaa Partneran toimitusjohtaja. Hän on Partneran pääasiallinen lausunnonantaja ja vastaa ensisijaisesti yhteyksistä sijoittajiin, osakkeenomistajiin ja analyytikoihin sekä mediaan. Toimitusjohtajan varahenkilönä toimii yhtiön talousjohtaja. Toimitusjohtaja tai muu yhtiön johto ei kommentoi Partneran hallitusta koskevia asioita. Hallitusta edustaa pääosin hallituksen puheenjohtaja.

Tiedotuskanavat

Partneran pääasiallisena ajantasaisen tiedon kanavana toimivat yhtiön verkkosivut osoitteessa www.partnera.fi. Kaikki olennaiset yhtiötä koskevat tiedot julkistetaan suomeksi virallista julkaisujärjestelmää käyttäen Helsingin Pörssille, keskeisille tiedotusvälineille sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.partnera.fi.

Raportointi- ja julkaisukielet

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi.

Yhtiötiedotteet

Partnera julkistaa yhtiötiedotteella yhtiötä koskevan sisäpiiritiedon sekä kaikki muut tiedot, jotka voimassa olevien säännösten ja Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen mukaan on tiedotettava yhtiötiedotteena kuten esimerkiksi taloudelliset raportit, yhtiökokouskutsun ja yhtiökokouksen päätökset, muutokset yhtiön hallituksessa tai johdossa sekä tilintarkastajan tai Hyväksytyn Neuvonantajan muutoksen, päätökset osakepohjaisen kannustinohjelman käyttöönotosta sekä uusien osakkeiden tai muiden rahoitusvälineiden tarjoamisesta, yhtiön ja sen lähipiirin väliset liiketoimet, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan, johtohenkilöiden liiketoimet sekä ennusteet ja ennusteiden muutokset.

Yhtiötiedotteet toimitetaan virallista julkaisujärjestelmää käyttäen Helsingin Pörssille ja keskeisille tiedotusvälineille. Yhtiötiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkistamisesta.

Muut tiedotteet

Lehdistötiedotteena tai muuna tiedotteena tai uutisena voidaan julkaista Partneran verkkosivuilla uutisia, jotka eivät sisällä sisäpiiritietoa tai Nasdaq First North Growth Market -sääntojen perusteella yhtiötiedotteena julkistettavia tietoja, mutta jotka yhtiö arvioi uutisarvoisiksi tai muuten yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi.

Taloudellinen raportointi

Partnera julkaisee puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ennalta ilmoitetun vuotuisen aikataulun mukaisesti. Yhtiö julkaisee taloudellista tietoa koskevien raporttien julkaisuajat yhtiötiedotteella ennen kunkin tilikauden alkamista. Taloudellisen raportoinnin aikataulu on saatavilla myös Partneran verkkosivuilla. Taloudelliset raportit ovat saatavilla Partneran verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkaisemisesta.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Partnera noudattaa 30 vuorokauden pituista hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöstiedotteiden ja puolivuosikatsausten julkaisemista. Tänä aikana yhtiö ei keskustele pääomamarkkinaosapuolten tai tiedotusvälineiden edustajien kanssa yhtiön tuloksesta tai siihen vaikuttavista tekijöistä. Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Partnera julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi julkistamisen jälkeen kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Partnera noudattaa MAR:n mukaista 30 päivän suljettua ikkunaa, jonka aikana Partneran johtohenkilöt sekä tietyt muut yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilöstön jäsenet, joilla on pääsy tulosjulkistustietoon sen valmisteluvaiheessa, eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti liiketoimia Partneran rahoitusvälineillä.


Johdon liiketoimet

Partnera julkistaa yhtiötiedotteena MAR:n mukaisten johtotehtävissä toimivien henkilöidensä ja heidän lähipiirinsä Partneran rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet saamiensa ilmoitusten mukaisina viipymättä ja viimeistään kolmen arkipäivän sisällä liiketoimesta.