Partnera Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on yksi osakesarja, joka on liitetty Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään vuodesta 2000 alkaen. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa ja kullakin osakkeella on yhtäläinen oikeus osinkoon. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 37 401 966. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiöjärjestykseen ei sisälly äänestysrajoituksia.

Voimassaolevat osakeantivaltuutukset

Yhtiön yhtiökokous on 21.4.2022 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka,  ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2021 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Optio-oikeudet ja kannustinjärjestelmät

Partnera Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2022 uudesta ansaintajaksosta konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteisessä kannustinjärjestelmässä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja järjestelmän osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021-2023, 2022-2024 ja 2023-2025. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2024, 2025 ja 2026. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde suhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Järjestelmän toisen ansaintajakson palkkio perustuu jaksolla 2022 - 2024 Partnera Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR). 

Ansaintajakson 2022–2024 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat alkuhetken osallistujamäärällä yhteensä enintään 74 968 Partnera Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmänä on ansaintajaksolla 2022–2024 yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt.

Hallitus päättää järjestelmään liittyvien osakkeiden tarjoamisen yhtiökokouksen valtuutusten puitteissa. Hallitus voi myös päättää palkkioiden maksamisesta rahana. 

Yhtiötiedote 19.3.2021: Partnera Oyj ottaa käyttöön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän avainhenkilöille
Y
htiötiedote 17.3.2022 : Partnera Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta


Osingonjakopolitiikka

Partneran tavoitteena on jakaa vakaata osinkoa. Osingon lähtökohtana on 50 % konsernin vuosituloksesta ottaen lisäksi huomioon yhtiön strategiset tavoitteet ja taloudellinen asema.

Yhtiökokous päättää osingonjaosta yhtiön hallituksen esityksen perusteella. Mikäli osinko jaetaan, sitä jaetaan yleensä kerran tilikaudessa. Maksetut osingot ja pääomanpalautukset

Kysymyksiä ja vastauksia osakkeesta

Missä voin myydä ja ostaa Partneran osaketta?

Kaupankäynti Partnera Oyj:n osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla maanantaina 7.9.2020 kaupankäyntitunnuksella PARTNE1.

Listautumisen tavoitteena on osakkeiden likviditeetin lisääminen sekä osakkeiden läpinäkyvän arvostuksen ja Partneran tunnettuuden kasvattaminen. Lisätietoa listautumisesta

Mitä minun tulee tehdä nykyisille osakkeilleni?
Listautuminen ei vaadi nykyiseltä omistajalta toimenpiteitä. Omistus Partnerassa jatkuu automaattisesti myös listautumisen jälkeen. Listautumisella ei ole vaikutusta osakkeen säilytyspaikkaan, joka on jatkossakin nykyinen arvo-osuustili.

Mitä teen Oulun Puhelimen paperiosakkeelleni?

Oulun Puhelimen paperiosakkeen kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään on tullut vaatia Danske Bankissa tai omassa pankissa viimeistään 30.6.2017. Jos vaatimusta osakkeen kirjaamisesta arvo-osuusjärjestelmään ei ole kyseiseen ajankohtaan mennessä tehty, on omistusoikeus osakkeeseen menetetty.

Miten saan osingot?

Tuotot maksetaan arvo-osuustiliin liitetylle raha-tai käyttötilille osinkojen maksupäivänä sille osakkeenomistajalle, joka on tuotonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi. Yhtiökokous päättää osinkojen maksamisesta ja maksupäivästä. Osakkeenomistajan oikeus osinkoon vanhenee 3 vuoden kuluttua yhtiökokouksen päätöksen mukaisesta erääntymispäivästä. Jos epäilette, ettette ole saaneet maksettuja osinkoja tilillenne, ottakaa yhteyttä siihen pankkiin tai pankkiiriliikkeeseen, jossa teillä on arvo-osuustili ja tarkistakaa sieltä mikä raha- tai käyttötili on merkitty arvo-osuustilinne tuotonmaksutiliksi.

Verotus

Osakkeiden myyntiin liittyviä verotusohjeita saa verotoimistosta tai Verohallinnon internet-sivuilta www.vero.fi.