Partnera Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2021 (tilintarkastamaton)

ke 25. elokuuta 2021 10.51.00

Partnera Oyj
Yhtiötiedote
25.8.2021 klo 10.50

  

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 (tilintarkastamaton):

Partnera kasvaa suunnitellusti - KPA Uniconin yrityskauppa kasvatti liikevaihtoa
 

KIRJANPIDON LAADINTAPERIAATTEEN MUUTOS 1.1.2021 ALKAEN

Yhtiö on päättänyt muuttaa arvopaperikaupan esittämistapaa siten, että arvopaperikaupasta saadut voitot tai tappiot esitetään rahoituskuluissa rahoitustuottoina ja -kuluina. Aiemmin arvopaperikaupan myyntituotot on esitetty yhtiön liikevaihtona ja hankintamenot materiaali- ja palveluostoina. Yhtiön taseessa arvopaperien esittämispaikka vaihtuu vaihto-omaisuudesta rahoitusarvopapereihin. Arvopaperikauppaan liittyvä esitystavan muutos selkeyttää ja kuvaa jatkossa paremmin konsernin liiketoimintaa. Esitystavan vaikutus vuoden 2020 liikevaihtoon on -20,4 miljoonaa euroa ja liikevoittoon -0,1 miljoonaa euroa, mutta esitystavan muutoksella ei ole vaikutusta yhtiön tilikauden tulokseen. Esitystavan vaikutus vertailukauden 1.1. - 30.6.2020 liikevaihtoon on -10,0 miljoonaa euroa ja liikevoittoon 0,9 miljoonaa euroa, mutta esitystavan muutoksella ei ole vaikutusta yhtiön vertailukauden tulokseen. Vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta esittämistapaa.
Puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia ja suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta. 
Due2Energy Oy -konsernin (jäljempänä KPA Unicon) osalta esitetyt luvut ovat kaudelta 1.5.2021 – 30.6.2021.

Tämä julkaisu on tiivistelmä Partnera Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1. - 30.6.2021. Puolivuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan tästä.
 

TAMMI-KESÄKUU 2021 LYHYESTI
 • Partnera-konsernin liikevaihto oli 23,0 (14,3) miljoonaa euroa, kasvua 60,4 prosenttia vertailukaudesta. Konsernin liikevaihdosta 12,1 miljoonaa euroa muodostui Foamit Groupin liikevaihdosta ja 10,9 miljoonaa euroa KPA Uniconin liikevaihdosta.
 • Käyttökate 3,4 (3,8) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto 1,2 (2,2) miljoonaa euroa.
 • Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,7 (2,2) miljoonaa euroa, muutos -23,8 prosenttia vertailukaudesta.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,04) euroa.
 • Oman pääoman annualisoitu tuotto oli 4,5 (4,4) prosenttia.
 • Huhtikuussa 2021 Partnera hankki puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittajan KPA Unicon Group Oy:n.
 • Toukokuussa 2021 Partnera maksoi osinkoa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 0,11 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 4.5.2021.

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Yhtiö säilyttää julkaistun ohjeistuksen ennallaan.

Partnera arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan huomattavasti edellisvuodesta (31,1 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton paranevan edellisvuodesta (4,9 miljoonaa euroa vuonna 2020). Vuoden 2020 luvuissa on otettu huomioon edellä mainittu kirjanpitotavan muutos.

Vuoden 2020 operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä raportoituja kertaluonteisia eriä, joita olivat emoyhtiön pörssilistautumisen kustannukset 0,6 miljoonaa euroa ja Arkistokatu 4 -kiinteistön myyntiin liittyvät tuotot 3,1 miljoonaa euroa.

Suuri osa odotetusta liikevaihdon kasvusta liittyy 28.4.2021 julkistettuun yrityskauppaan, jolla Partnerasta tuli KPA Uniconin pääomistaja.

Konserniyhtiöiden toiminnan kehittymisellä on olennainen vaikutus Partneran tulokseen. Konserniyhtiöiden oman kehityksen lisäksi yhtiöiden tuloksellisuuteen vaikuttaa toimialojen ja liiketoimintaympäristöjen yleinen kehitys. Koronaviruspandemia lisää epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

  

KESKEISET TUNNUSLUVUT
 
milj. euroa    H1/2021 *       H1/2020 *        2020    
Liikevaihto 23,0 14,3 31,1
Käyttökate 3,4 3,8 10,8
% liikevaihdosta 14,9 26,7 34,6
Liikevoitto 1,2 2,2 7,4
% liikevaihdosta 5,1 15,4 23,8
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1,7 2,2 7,8
% liikevaihdosta 7,4 15,5 24,9
Tilikauden tulos 1,6 1,5 6,1
% liikevaihdosta 7,0 10,7 19,5
Tulos/osake, euroa 0,04 0,04 0,17
Taseen loppusumma 168,5 110,2 111,7
Investoinnit 1,1 1,1 1,3
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 276 70 67
Oma pääoma 70,0 67,9 72,4
Oman pääoman tuotto, annualisoitu % 4,5 4,4 8,5
Oma pääoma/osake, euroa 1,94 1,88 2,00
Omavaraisuusaste, % 45,7 63,6 66,7
Osinko/osake, euroa 0,11
* Tilintarkastamaton

  

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Partneran strategian mukainen liiketoimintakonsernin rakentaminen eteni hyvin vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla koronaviruspandemian aiheuttamista yhteiskunnallisista haasteista huolimatta. Katsauskauden liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti positiivisesti KPA Uniconin yrityskauppa ja touko-kesäkuun ajalta kirjattu liikevaihto. Foamit Groupin liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Foamit Groupin liikevaihdon kertymiseen vaikuttivat alalle tyypillinen kausivaihtelu ja suurten asiakasprojektien ajoittuminen. Vuonna 2021 talvikausi oli sekä Suomessa että Ruotsissa merkittävästi pidempi kuin vertailukaudella 2020, jolloin osa hankkeista jatkui läpi vuoden keskeytyksettä. Pitkittyneestä talvesta johtuen hankkeita siirtyi katsauskaudelta myöhempiin ajankohtiin, lisäksi koronaviruspandemian vuoksi hankkeita on siirretty tai jopa peruttu. Vaahtolasin kysyntä kehittyi positiivisesti katsauskauden loppua kohti ja vaahtolasin tuotanto on toteutunut Suomessa suunnitellun mukaisesti. Ruotsissa vaahtolasin valmistuksessa oli tilapäinen tuotantotekninen ongelma, mutta siitä huolimatta markkinakysyntä pystyttiin tyydyttämään. Tuotannon ja toiminnan kehitystoimenpiteet jatkuivat Foamit Groupissa suunnitellusti.

Ensimmäisen vuosipuoliskon merkittävin tapahtuma oli strategiamme mukainen yrityskauppa, jolla hankimme puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittaja KPA Uniconin. Yrityskaupan myötä konsernimme toiminta kansainvälistyi huomattavasti, sillä KPA Unicon toimii ja yrityksellä on henkilöstöä myös Bosnia-Hertsegovinassa, Chilessä, Espanjassa, Kroatiassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yrityskaupan myötä konsernimme henkilöstömäärä kasvoi myös merkittävästi.

KPA Unicon tuli osaksi Partnera-konsernia 1.5.2021 alkaen ja yrityksen haltuunotto on sujunut suunnitellusti. KPA Uniconin liiketoiminnan kehitykseen katsauskaudella vaikuttivat koronaviruspandemian pitkittyminen, rajoitukset liikkumisessa sekä lupakäsittelyssä ja näiden aiheuttamat viiveet asiakkaiden päätöksenteossa. Lisäksi raaka-aineiden merkittävä hinnannousu on osaltaan viivästyttänyt tiettyjen asiakasprojektien liikkeelle lähtöä. Energiantuotannon siirtyminen fossiilisten polttoaineiden käytöstä uusiutuviin energialähteisiin ja kiristyvät tehokkuus- ja päästövaatimukset johtavat järjestelmien uudistamiseen maailmanlaajuisesti. KPA Unicon kehittää jatkuvasti tuotteita ja palveluita vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään valituilla markkinoilla. Yrityksellä on meneillään toimituksia kotimaan lisäksi mm. Ranskaan, Uuteen-Seelantiin, Ruotsiin, Puolaan ja Venäjälle.

Tavoitteenamme Partnera-konsernissa on jatkaa edelleen strategiamme mukaista toimintaa ja liiketoimintakonsernimme rakentamista ja kehittämistä.

 

STRATEGIA

Partneran strategiana on omistaa yrityksiä murroksessa olevilla toimialoilla, kuten esimerkiksi kiertotaloudessa, energia-alalla, infrastruktuuripalveluissa ja logistiikassa. Maantieteellisesti yhtiö toimii koko Suomen alueella ja ulkomailla. Partneran liiketoiminnan ytimen muodostavat yhteiskunnan tarpeisiin tuotteita ja palveluita tuottavat yritykset, kuten jo olemassa olevat yhtiöt ja perustettavat yhtiöt, joita muodostuu toimintoja yhtiöitettäessä.

Partneran tavoitteena on omistaa yhtiöitä, joilla on tahto ja edellytykset kasvaa sekä tukea kestävän kehityksen tavoitteita edistäen yhteiskunnan muutosta. Partnera toimii tytäryhtiöidensä kumppanina yksin tai yhdessä muiden kumppaneiden kanssa.

Partneran tavoitteena on olla aktiivinen enemmistöomistaja, jolla on määräysvallan ylittävä omistusosuus omistamistaan yhtiöistä. Partneran liiketoiminnan ensisijainen tavoite on luoda omistamiensa yhtiöiden kautta arvoa osakkeenomistajilleen ja itselleen.

 
KESKIPITKÄN – PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Partnera on asettanut seuraavat keskipitkän - pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • oman pääoman tuotto yli 10 %;
 • vakaa voitonjako osakkeenomistajille; ja
 • pääosa sijoitettavissa olevista varoista on keskittyneenä strategisiin omistuksiin.

Nämä tavoitteet eivät ole ennusteita yhtiön tulevasta kehityksestä.

 
TALOUDELLINEN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2021 oli 23,0 (14,3) miljoonaa euroa. Foamit Groupin osuus liikevaihdosta oli 12,1 (14,2) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin osuus liikevaihdosta oli 10,9 (0,0) euroa.

Konsernin käyttökate tammi-kesäkuussa 2021 oli 3,4 (3,8) miljoonaa euroa. Käyttökate sisältää 0,5 (0,8) miljoonan euron osuuden osakkuusyritysten voitosta, joka oli 0,3 miljoonaa euroa pienempi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Foamit Groupin käyttökate oli 2,3 (3,5) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin käyttökate 0,9 (0,0) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa 2021 oli 1,2 (2,2) miljoonaa euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,7 (2,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli 1,6 (1,5) miljoonaa euroa. Tulos sisältää 1,0 (1,8) miljoonaa euroa vähemmistöomistusten osinkotuottoa. Edellisen vuoden vastaavalla jaksolla osuus osakkuusyritysten tuloksesta ja vähemmistöomistusten osinkotuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa suuremmat. Osakekohtainen konsernin tulos oli 0,04 (0,04) euroa osakkeelta.

Konsernin ensisijainen taloudellinen mittari on oman pääoman tuotto, joka oli 4,5 (4,4) prosenttia katsauskaudella.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma oli 168,5 (110,2) miljoonaa euroa katsauskauden päättyessä 30.6.2021. Konsernin oma pääoma oli 70,0 (67,9) miljoonaa euroa eli 1,9 (1,9) euroa osakkeelta. Konsernin omavaraisuusaste oli 45,7 (63,6) prosenttia. Konsernin osakekohtaista omaa pääomaa määritettäessä kiinteistöt sekä tytär- ja osakkuusyritykset on arvostettu hankintamenoon.

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 1,1 (1,1) miljoonaa euroa. Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 11,8 (13,6) miljoonaa euroa. Katsauskauden nettokassavirta oli -11,3 (4,5) miljoonaa euroa.

Yhtiöllä on likvidejä varoja matalariskisinä arvopapereina ja muina sijoitusinstrumentteina sekä raha- ja pankkisaamisina yhteensä 18,1 (35,2) miljoonaa euroa.

 

YRITYSKAUPAT

Huhtikuussa 2021 Partnera laajensi liiketoimintakonserniaan hankkimalla enemmistön puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittajasta, suomalaisesta KPA Unicon Group Oy:stä. Kaupan seurauksena Partnerasta tuli KPA Uniconin pääomistaja 70 prosentin omistusosuudella. Kauppahinta 70 prosentin omistusosuudesta KPA Uniconin osakekannasta oli 15,5 miljoonaa euroa ja kauppahinta maksettiin käteisellä. Ostajana toimi Partneran perustama Due2Energy Oy, jonka vähemmistöomistajaksi tuli 30 prosentin osuudella Prounicon Service Oy. Yrityskauppa tukee Partneran strategian mukaista tavoitetta omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialalla.

Vuonna 1990 perustetulla KPA Uniconilla on pitkä kokemus kansainvälisistä laitostoimituksista. Se kehittää ja toteuttaa avaimet käteen -periaatteella energiantuotantolaitoksia, modernisoi, huoltaa ja operoi olemassa olevia laitoksia sekä tarjoaa energiantuotannon kapasiteettia palveluna. KPA Uniconin asiakkaisiin kuuluu maailmanlaajuisesti toimivia teollisuusyrityksiä sekä kansainvälisiä ja paikallisia energiayhtiöitä. Yhtiön pääkonttori ja tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, ja sillä on henkilöstöä myös Bosnia-Hertsegovinassa, Chilessä, Espanjassa, Kroatiassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiöllä oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 202 työntekijää.

 
STRATEGISET OMISTUKSET

Foamit Group Oy

Foamit Group Oy on Partneran ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistama lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö, jonka tytäryhtiöt Uusioaines Oy ja Hasopor AB muodostavat yhdessä yhden Euroopan johtavista vaahtolasivalmistajista. Partnera omistaa Foamit Groupista noin 63 prosenttia ja Suomen Teollisuussijoitus noin 32 prosenttia.

KPA Unicon Group Oy

KPA Unicon Group Oy on Due2Energy Oy:n omistama Pohjoismaiden johtava puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittaja. Partnera omistaa Due2Energy Oy:stä 70 prosenttia ja Prounicon Service Oy 30 prosenttia.

Nordic Option Oy

Nordic Option Oy on osakeyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto, joka tuo kasvurahoitusta pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun Pohjois-Suomen alueella. Partnera omistaa Nordic Optionin osakkeista noin 34 prosenttia Oulu ICT Sijoitus Oy:n kautta, joka on Partneran kokonaan omistama sijoitustoimintaa harjoittava tytäryhtiö.

  
MUUT OMISTUKSET

Finda Oy on kotimainen sijoituskonserni, joka harjoittaa aktiivista arvosijoittamisen periaatteille perustuvaa portfoliosijoitustoimintaa. Se sijoittaa tyypillisesti listattuihin yhtiöihin. Partnera omistaa suoraan noin 3,7 prosenttia Findan osakkeista.

Telebusiness InWest Oy omistaa noin 5 prosenttia Findan osakkeista ja Partnera noin 36 prosenttia Telebusiness InWestin osakkeista.

  

HENKILÖSTÖ

Kesäkuun 2021 lopussa konsernin palveluksessa oli 276 (70) henkilöä, joista emoyhtiön palveluksessa 4. Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 134 henkilöä. Emoyhtiössä henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella oli 4.

Partnera Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2021 perustaa uuden konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhtenäistää yhtiön omistajien ja järjestelmän osallistujien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

  
YHTIÖKOKOUS JA HALLINNOINTI

Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 21.4.2021. Yhtiön osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajien oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kunnari. Varsinaisina jäseninä jatkoivat Martin Grotenfelt, Mirja Illikainen, Marko Järvinen ja Minna Åman-Toivio. Uudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin Sami Mäentausta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Martin Grotenfelt.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Karppinen.

  
HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET

Yhtiökokous myönsi 21.4.2021 Partnera Oyj:n hallitukselle valtuudet enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.5.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

  
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Partnera Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä pysyivät katsauskauden aikana muuttumattomina. Partnera Oyj:n osakepääoma oli 30.6.2021 6 413 182,05 euroa ja osakkeiden lukumäärä 37 401 966. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yksi ääni sekä yhtäläinen oikeus osinkoon. Emoyhtiön omistuksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 1 240 772 osaketta.

Partnera Oyj:llä oli 30.6.2021 yhteensä 26 895 (26 760) osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa omistivat yhteensä 65,58 (67,5) prosenttia osakkeista.
 

Osakkeenomistaja           Osakkeita yhteensä         Osakkeet, %    
Oulun kaupunki 17 634 491 47,15
Arvo Invest Nordic Oy 3 810 652 10,19
Partnera Oyj 1 240 772 3,32
Pakarinen Janne Heikki Petteri 429 430 1,15
Japak Oy 402 340 1,08
Oulun Huutokauppakamari Oy 267 000 0,71
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta     212 500 0,57
Osuuskauppa Arina 177 850 0,48
Haloan Oy 176 851 0,47
Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö 176 000 0,47
10 suurinta omistajaa yhteensä 24 527 886 65,58
Muut 12 874 080 34,42
Yhteensä 37 401 966 100

 

KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEELLA

Partneran osake listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 7.9.2020.

Partneran osaketta vaihdettiin 1.1. – 30.6.2021 välisenä aikana yhteensä 1 768 290 osaketta eli 4,7 prosenttia osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 4,0 miljoonaa euroa.

Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 2,3 euroa per osake. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 1,88 euroa per osake, ylin 2,72 euroa per osake ja kauden keskikurssi 2,18 euroa per osake. Partnera-konsernin markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 86,0 miljoonaa euroa.

 
MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Partnera altistuu harjoittamansa toiminnan kautta yleisille markkinariskeille sekä konserniyhtiöiden yritysriskeille. Koronaviruspandemia on aiheuttanut muutoksia konsernin toimintaympäristöön. Koronaviruspandemia vaikuttaa muun muassa raaka-aineiden hintoihin, hankkeiden aikatauluihin sekä työvoiman saantiin ja liikkuvuuteen. Tilanteen kestoa ja sen vaikutusta liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen on vaikea arvioida.

Lisäksi Partnera altistuu sijoitus- ja rahoitusmarkkinariskeille muun muassa likvidejä varoja sijoittaessaan. Sijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden muutoksilla on vaikutus Partneran emoyhtiön likvidien varojen arvostuksiin. Likvidit varat ovat sijoitettu strategian mukaisesti vähäriskisiin sijoitusinstrumentteihin.

Partneran riskienhallinnan tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Yhtiö pyrkii havaitsemaan ja tunnistamaan tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä tai lyhyellä aikavälillä, ja käynnistää tarvittavat toimet tällaisten tekijöiden hallitsemiseksi. Riskienhallinnassa olennaisessa roolissa on riskienhallinta konserniyhtiötasolla, joka on keskeisiltä osin järjestetty tytär- ja osakkuusyritysten toimesta. Partnera edistää konserniyhtiöiden riskienhallintaa harjoittamalla aktiivista omistajaohjausta ja osallistumalla niiden hallitustyöskentelyyn.

 
KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ollut olennaisia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

 

Oulussa, 25.8.2021
Partnera Oyj
Hallitus
 

Lisätietoja:
Jari Pirkola, toimitusjohtaja, Partnera Oyj
puhelin: +358 400 867 784
sähköposti: jari.pirkola@partnera.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy
puhelin: +358 207 280 190
sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com

 
Partnera lyhyesti:
Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialoilla. Luomme toiminnallamme omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Omistamamme yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Olemme omistamiemme yhtiöiden kumppani, ja tavoitteenamme on kehittää yhtiöiden liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessamme liiketoimintakonserniamme strategiamme mukaisesti olemme myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita.

Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.partnera.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön omat sijoittajasivut

Tämä tiedote on ladattavissa pdf-muodossa tästä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi!