Partnera Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2022 (tilintarkastamaton)

to 25. elokuuta 2022 13.16.00

Partnera Oyj
Yhtiötiedote
25.8.2022 klo 13.15

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022 (tilintarkastamaton)

Partneran alkuvuosi erittäin haasteellinen 


Tammi-kesäkuun 2022 ja tammi-kesäkuun 2021 luvut ovat tilintarkastamattomia ja tammi–joulukuun 2021 luvut ovat tilintarkastettuja. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta. Due2Energy Oy -konsernin (jäljempänä KPA Unicon) osalta esitetyt koko tilikautta 2021 koskevat luvut ovat kaudelta 1.5.2021–31.12.2021 ja tammi-kesäkuulta 2021 esitetyt luvut ovat kaudelta 1.5.2021–30.6.2021. Foamit Group Oy -konsernin (jäljempänä Foamit Group) osalta esitetyt luvut sisältävät Glasopor AS:n 1.9.2021 alkaen.

Tämä julkaisu on tiivistelmä Partnera Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammi - kesäkuu 2022. Puolivuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan tästä.
  

YHTEENVETO TAMMI–KESÄKUU 2022
  • Partnera-konsernin liikevaihto oli 39,2 (23,0) miljoonaa euroa, kasvua 70,4 prosenttia vertailukaudesta. Konsernin liikevaihdosta Foamit Groupin osuus oli 20,8 (12,1) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin osuus oli 18,4 (10,9) miljoonaa euroa.
  • Käyttökate -3,3 (3,4) miljoonaa euroa.
  • Liiketulos -7,4 (1,2) miljoonaa euroa.
  • Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -9,3 (1,7) miljoonaa euroa.
  • Osakekohtainen tulos oli -0,21 (0,04) euroa.
  • Oman pääoman annualisoitu tuotto oli -23,2 (4,5) prosenttia.
  • Partnera maksoi 4.5.2022 osinkoa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 0,08 euroa osakkeelta.
  • Partnera poisti 30.6.2022 vuoden 2022 näkymänsä liiketoiminnan kehityksen vaikean ennustettavuuden vuoksi ja arvioi tammi-kesäkuun 2022 operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen olevan negatiivinen.
  
KESKEISET TUNNUSLUVUT
           
Miljoonaa euroa     H1/2022*        H1/2021*         2021    
Liikevaihto 39,2 23,0 78,2
Käyttökate -3,3 3,4 11,5
% liikevaihdosta -8,5 14,9 14,7
Liiketulos -7,4 1,2 5,6
% liikevaihdosta -18,8 5,1 7,1
Operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos -7,4 1,2 5,2
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -9,3 1,7 4,4
% liikevaihdosta -23,8 7,4 5,6
Tilikauden tulos -7,7 1,6 3,3
% liikevaihdosta -19,7 7,0 4,2
Tulos/osake, euroa -0,21 0,04 0,09
Taseen loppusumma 170,1 168,5 182,5
Investoinnit 1,5 1,1 5,7
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 325 276 309
Oma pääoma 61,4 70,0 71,7
Oman pääomantuotto annualisoitu, % -23,2 4,5 4,6
Oma pääoma/osake, euroa 1,70 1,94 1,98
Omavaraisuusaste, % 37,7 45,7 41,6
Osinko/osake, euroa 0,08
*Tilintarkastamaton
**Ilman raportoituja kertaluonteisia eriä liittyen Arkistokatu 4 -kiinteistön myyntiin. 
Katsauskausi ja sen vertailukausi eivät sisällä raportoituja kertaluonteisia eriä. 

  
PARTNERAN TOIMITUSJOHTAJA JARI PIRKOLA:

Partneran alkuvuosi oli erittäin haasteellinen. Liiketoiminnan kehitystä varjostivat tytäryhtiömme KPA Uniconin liiketoiminnan heikko kehitys ja yleisen kustannustason nousun vaikutukset sekä KPA Uniconin että Foamit Groupin kannattavuuteen. Koronapandemia on vaikuttanut kustannustason nousun lisäksi jo pidempään myös asiakkaiden päätöksenteon ja toimitusten hidastumiseen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on entisestään lisännyt markkinoiden epävarmuutta ja hintojen nousua.

KPA Uniconilla on ollut toimitusvaikeuksia erityisesti pitkään jatkuneiden kansainvälisten projektien loppuvaiheessa. Koronatilanne ja voimakkaasti heikentynyt maksuvalmius ovat haitanneet projektien edistämistä, ja vaikeudet ovat eskaloituneet toimitusten viimeistelyvaiheessa. Keskeneräisten neuvotteluiden vuoksi KPA Unicon on varautunut tilanteeseen korottamalla projektien kuluvaraumia ja lisäksi kirjaamalla alas laitostoimituksiin liittyviä myyntisaamisia yhteensä noin 4,1 miljoonan euron arvosta.

Toimitusvaikeuksista johtuvien viivästymisten vuoksi KPA Uniconin käyttöpääoman tarve on kasvanut, ja yhtiön maksuvalmius on katsauskauden aikana heikentynyt voimakkaasti ollen edelleen heikko. KPA Unicon jatkaa neuvotteluita asiakkaiden, toimittajien ja rahoittajien kanssa tilanteen ratkaisemiseksi.

KPA Uniconin palveluliiketoiminta kasvoi merkittävästi viime vuodesta joidenkin kansainvälisten projektitoimitusten vaikeuksista huolimatta, ja pääosa yhtiön projektitoimituksista etenee hyvin. Yhtiö on myös saattanut loppuun alkuvuoden aikana useita kansainvälisiä projekteja. Yhtiö on saanut uusia laitosten modernisointitilauksia Ruotsista, Belgiasta ja Suomesta. KPA Uniconin ratkaisujen kysyntää tukevat paitsi ikääntyvä laitoskanta, myös Euroopan energiakriisi sekä tarve vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Partnera arvioi yhdessä KPA Uniconin kanssa yhtiön strategian päivittämisen tarvetta.

Foamit Groupin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 72 prosenttia. Kasvuun vaikutti erityisesti norjalaisen Glasoporin yritysosto, mutta liiketoiminta kasvoi myös orgaanisesti. Infrarakentamisen markkina on kärsinyt koronatilanteesta ja kustannustason noususta, joten toiminnassa on panostettu entistä vahvemmin myös kiinteistörakentamiseen. Foamit Groupin tilauskanta on hyvällä tasolla, mutta markkinatunnelma on hieman odottava, ja asiakashankkeet voivat lähteä hitaasti liikkeelle.

Foamit Groupin kannattavuus heikkeni kustannusten nousun vuoksi. Erityisesti energian ja sähkön hinnat vaikuttivat sekä suoraan että epäsuorasti nostamalla raaka-aineiden sekä kuljetusten kustannuksia. Kustannustason nousua on pystytty siirtämään osittain hintoihin. Foamit Group on aloittanut energiansäästö- ja toiminnan tehostamisprojekteja.

Valitettavasti koronapandemia, geopoliittinen tilanne sekä KPA Uniconin liiketoiminnan haasteet ja keskeneräiset neuvottelut ovat vaikeuttaneet loppuvuoden kehityksen ennustettavuutta. Hankalasta markkinatilanteesta huolimatta uskomme vahvasti, että toimialat, jotka vauhdittavat siirtymistä luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan, tuovat erinomaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia Partneran kehittämiseen ja yhtiön arvon kasvattamiseen.
  

NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Partnera poisti vuoden 2022 näkymänsä 30.6.2022 liiketoiminnan kehityksen vaikean ennustettavuuden vuoksi. Yhtiö päätti 25.8.2022 palauttaa näkymät vuodelle 2022 ennustettavuuden parantumisen seurauksena.

Uudet näkymät vuodelle 2022

Partnera arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (78,2 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja vuoden 2022 operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen olevan merkittävästi tappiollinen. Yhtiö kuitenkin odottaa, että operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla on alkuvuotta parempi.

Liikevaihdon ja operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen kehitykseen sisältyy edelleen merkittäviä epävarmuuksia, jotka liittyvät KPA Uniconin suurten kansainvälisten projektien loppuunsaattamiseen ja KPA Uniconin rahoitustilanteeseen. KPA Unicon jatkaa neuvotteluita asiakkaiden, toimittajien ja rahoittajien kanssa yhtiön rahoituksen osalta. Kasvava epävarmuus kansainvälisen talouden ja yleisen poliittisen tilanteen kehityksessä vaikeuttavat ennustettavuutta.
  

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Foamit Group

Foamit Group Oy on lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö, jonka tytäryhtiöt Uusioaines Oy, Hasopor AB ja Glasopor AS muodostavat yhdessä yhden Euroopan johtavista vaahtolasivalmistajista. Foamit Groupin tavoitteena on vahva kasvu ja kansainvälistyminen muuttamalla kiertotaloutta liiketoiminnaksi. Foamit Groupin visiona on olla vahva vaahtolasin ja kierrätyslasiratkaisujen tarjoaja, joka vähentää omalla toiminnallaan hiilijalanjälkeä ja vaikuttaa kestävästi ympäröivään yhteiskuntaan.

Partnera omistaa Foamit Groupista noin 63 prosenttia ja Suomen Teollisuussijoitus noin 32 prosenttia.

Foamit Groupin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 2022 ja oli 20,8 (12,1) miljoonaa euroa. Kasvuun vaikutti syyskuussa 2021 toteutunut norjalaisen Glasopor AS:n yritysosto, mutta liikevaihto kasvoi myös orgaanisesti erityisesti Ruotsin ja Norjan liiketoimintojen tukemana. Infrarakentamisen markkina on kärsinyt koronatilanteesta ja kustannustason nousu vaikuttivat kehitykseen erityisesti Suomessa. Infrarakentamisen ohella Foamit Group on aktiivisesti panostanut kiinteistörakentamiseen ja tässä onnistuttiin vuoden alkupuoliskolla parhaiten Norjassa ja Ruotsissa.

Foamit Groupin käyttökate oli 2,8 (2,3) miljoonaa euroa ja operatiivinen liiketulos oli 0,2 (0,5) miljoonaa euroa. Foamit Groupin suhteellinen kannattavuus heikkeni kustannusten nousun vuoksi. Erityisesti energian ja sähkön hinnat vaikuttivat sekä suoraan että epäsuorasti nostamalla raaka-aineiden sekä kuljetusten kustannuksia. Kustannustason nousua on pystytty siirtämään osittain hintoihin. Vastauksena heikentyneeseen kannattavuuteen Foamit Group on aloittanut toiminnan tehostamisprojekteja.

Foamit Groupin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 17,1 (10,7) miljoonaa euroa. Foamit Group sai ensimmäisellä vuosipuoliskolla mittavan tilauksen Norjasta, ja Ruotsissa käynnistyi muutamia keskisuuria hankkeita. Suomessa kirjattiin kooltaan pienempiä tilauksia ja niitä saatiin myös uusilta toiminta-alueilta, kuten Tampereen seudulta ja Lapista. Hyvää pohjaa liiketoiminnan kehittämiselle saatiin Suomessa laajentamalla jakelijaverkkoa ja hankkimalla uusia yhteistyökumppaneita.

Keväällä Foamit Group sai mittavan tilauksen vaahtolasin toimittamisesta Norjan Drammenissa sijaitsevaan sairaalan rakennushankkeeseen. Vaahtolasi valittiin sairaalan perustusten kevennemateriaaliksi sen teknisten ja ympäristöominaisuuksien takia. Tilaus toimitetaan vuosien 2022 – 2023 aikana. Hyvästä tilauskertymästä huolimatta uudet asiakashankkeet lähtivät hitaasti liikkeelle.

Glasopor AS:n integraatio Foamit Groupiin on sujunut hyvin ja se on saatu päätökseen. Toukokuussa Foamit Groupin norjalaisen tytäryhtiön Glasopor AS:n uutena toimitusjohtajana ja Foamitin Norjan maajohtajana aloitti Truls Børresen (BBA, MBA). Børresenilla on vahva kokemus myynnistä ja brändien kehittämisestä rakennusteollisuudessa ja infrarakentamisessa.
 
KPA Unicon Group

KPA Unicon Group on yksi Pohjoismaiden johtavista puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittajista. KPA Unicon kehittää ja toteuttaa avaimet käteen -periaatteella energiantuotantolaitoksia, modernisoi, huoltaa ja operoi olemassa olevia laitoksia sekä tarjoaa energiantuotannon kapasiteettia palveluna. KPA Uniconin energiantuotannon ratkaisut hyödyntävät biomassoja ja sivutuotevirtoja ja vähentävät siten fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Partnera omistaa KPA Uniconista Due2Energy Oy:n kautta 70 prosenttia ja Prounicon Service Oy 30 prosenttia.

Toukokuussa 2021 toteutuneen yrityskaupan myötä Partneran tytäryhtiöksi tulleen KPA Uniconin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2022 oli 18,4 (10,9) miljoonaa euroa. KPA Unicon saattoi loppuun useita kansainvälisiä projekteja, mutta liiketoiminta kehittyi kokonaisuutena heikosti johtuen toimitusvaikeuksista pitkään jatkuneissa kansainvälisissä projekteissa. Koronatilanne ja heikko maksuvalmius ovat haitanneet projektien edistämistä, ja vaikeudet ovat eskaloituneet toimitusten viimeistelyvaiheessa. Keskeneräisten neuvotteluiden vuoksi KPA Unicon on varautunut tilanteeseen kirjaamalla alas laitostoimituksiin liittyviä myyntisaatavia ja korottamalla projektien kuluvaraumia yhteensä noin 4,1 miljoonan euron arvosta.

KPA Uniconin käyttökate oli -5,9 (0,9) miljoonaa euroa ja operatiivinen liiketulos oli -7,3 (0,4) miljoonaa euroa. Kannattavuutta painoivat liiketoiminnan supistumisen ja alaskirjausten lisäksi yleinen kustannustason kasvu ja erityisesti teräksen hinnan nousu.

KPA Uniconin palveluliiketoiminta kasvoi kuitenkin merkittävästi viime vuodesta, ja pääosa yhtiön hankkeista etenee hyvin. KPA Unicon on saanut uusia laitosten modernisointitilauksia Ruotsista ja Belgiasta ja Suomesta. Espanjassa ja Ranskassa KPA Uniconin projektit ovat käyttöönottovaiheessa.

Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat lisänneet epävarmuutta markkinoilla ja vaikuttaneet paitsi hintatasoon myös päätöksenteon ja toimitusten hidastumiseen. KPA Uniconin tilauskanta säilyi uusien tilauksien ansiosta kuitenkin edelleen tyydyttävällä tasolla ja oli 44,8 (54,7) miljoonaa euroa. KPA Uniconin ratkaisujen kysyntää tukevat paitsi ikääntyvä laitoskanta, myös Euroopan energiakriisi sekä tarve vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

KPA Unicon pidättäytyy Ukrainan sodan vuoksi uusista liiketoimista Venäjällä, mutta sen Venäjällä paikallisesti toimiva tytäryhtiö OOO KPA Unicon jatkaa energiantuotantoon liittyvien sopimusvelvoitteidensa täyttämistä paikallisen henkilöstön voimin. Mahdollinen taloudellinen riski KPA Uniconin Venäjän liiketoiminnasta rajoittuu arviolta enimmillään kahteen miljoonaan euroon.

KPA Uniconilla on ollut toimitusvaikeuksia suurissa kansainvälisissä projekteissa Bosnia-Hertsegovinassa, Espanjassa, Uudessa-Seelannissa ja Ruotsissa. Projektit ovat alkaneet vuosina 2018–2020 ja niiden toimituksiin ovat vaikuttaneet koronaviruspandemia ja Ukrainan sota. Kesäkuun lopussa 2022 projektit olivat joko käyttöönottovaiheessa tai kaupallisessa tuotannossa, mutta niitä ei oltu vielä luovutettu asiakkaille. Lisäksi KPA Unicon on aloittanut vuonna 2020 projektin Tanskassa, jossa koronaviruspandemian ja Ukrainan sodan vaikutusten lisäksi toimitusta ovat vaikeuttaneet laatupoikkeamat. Laatupoikkeamien korjauksesta oli laadittu sertifioidun tarkastajan hyväksymä korjaussuunnitelma. Asiakas on purkanut sopimuksen yksipuolisesti ennen kuin poikkeamat on voitu korjata ja projekti on keskeytynyt. Edellä mainittujen projektien negatiivinen tulosvaikutus tammi-kesäkuussa 2022 oli noin 1,5 miljoona euroa ja niihin liittyen on tehty myyntisaamisten alaskirjauksia ja projektien kuluvaraumien korotuksia yhteensä noin 4,1 miljoonan euron arvosta.

Toimitusvaikeuksista johtuvien viivästymisten vuoksi KPA Uniconin käyttöpääoman tarve on kasvanut, ja yhtiön maksuvalmius on edelleen heikko. KPA Unicon jatkaa neuvotteluita asiakkaiden, toimittajien ja rahoittajien kanssa tilanteen ratkaisemiseksi.

KPA Unicon jatkoi alkuvuonna PlantSys®-tuoteperheen kehittämistä tutkimalla eri sidosryhmien kanssa tekoälyn hyödyntämistä energiantuotannon ohjauksessa. Myös yhä haastavampien kierrätyspolttoaineiden kehitystyö jatkui ja energianvarastoinnin hyödyntämiseen liittyen solmittiin yhteistyösopimuksia. Partnera arvioi tällä hetkellä uudelleen KPA Uniconin kanssa KPA Uniconin strategiaa, tulevaisuuden tarjoomaa ja tavoiteltavia markkinoita.

Rahoituskovenantit

Partnera Oyj -konsernin rahoitusjärjestelyihin sisältyy mm. taloudellisiin tunnuslukuihin liittyviä irtisanomisehtoja, jotka liittyvät omavaraisuusasteeseen, käyttökatteeseen sekä korollisten velkojen ja käyttökatteen suhteeseen.

KPA Uniconin osalta ehdot eivät täyttyneet katsauskauden lopussa, mutta rahoittajien kanssa on tehty poikkeamista koskeva sopimus, jonka mukaan rahoittajat eivät käytä sopimuksiin sisältyvää irtisanomisoikeuttaan.
  

TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihto

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2022 oli 39,2 (23,0) miljoonaa euroa. Foamit Groupin osuus liikevaihdosta oli 20,8 (12,1) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin osuus liikevaihdosta oli 18,4 (10,9) euroa.

Liikevaihto, miljoonaa euroa        H1/2022       H1/2021       2021   
Foamit Group 20,8 12,1 30,6
KPA Unicon  18,4 10,9 47,6
Konserni, yhteensä 39,2 23,0 78,2

  

Kannattavuus

Konsernin käyttökate tammi-kesäkuussa 2022 oli -3,3 (3,4) miljoonaa euroa. Käyttökate sisältää 0,6 (0,5) miljoonan euron osuuden osakkuusyritysten voitosta. Foamit Groupin käyttökate oli 2,8 (2,3) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin käyttökate -5,9 (0,9) miljoonaa euroa.

Käyttökate, miljoonaa euroa    H1/2022       H1/2021       2021   
Foamit Group 2,8 2,3 6,6
KPA Unicon -5,9 0,9 4,6
Osuus osakkuusyritysten voitosta    0,6 0,5 0,5
Muu konserni -0,8 -0,3 -0,2
Konserni, yhteensä -3,3 3,4 11,5


Konsernin liiketulos tammi-kesäkuussa 2022 oli -7,4 (1,2) miljoonaa euroa. Foamit Groupin operatiivinen liiketulos oli 0,2 (0,5) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin -7,3 (0,4) miljoonaa euroa.

Liiketulos, miljoonaa euroa    H1/2022       H1/2021       2021   
Foamit Group 0,2 0,5 2,5
KPA Unicon -7,3 0,4 2,7
Muu konserni -0,3 0,3 0,4
Konserni, yhteensä -7,4 1,2 5,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,0 0,0 -0,4
Operatiivinen liiketulos, vertailukelpoinen    -7,4 1,2 5,2


Konsernin tulos tammi-kesäkuussa 2022 oli -7,7 (1,6) miljoonaa euroa. Foamit Groupin tulos oli -1,5 (-0,4) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin -9,9 (0,0) miljoonaa euroa. Tulos sisältää 1,0 (1,0) miljoonaa euroa vähemmistöomistusten osinkotuottoa sekä rahoitustuottoihin ja -kuluihin kirjattuja valuuttakurssivaikutusta -1,5 (0,1) miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavalla jaksolla osuus osakkuusyritysten tuloksesta ja vähemmistöomistusten osinkotuotot olivat samalla tasolla. Osakekohtainen konsernin tulos oli -0,21 (0,04) euroa osakkeelta.

Tulos, miljoonaa euroa       H1/2022       H1/2021       2021   
Foamit Group -1,5 -0,4 0,7
KPA Unicon -9,9 0,0 0,6
Muu konserni 3,7 2,0 2,0
Konserni, yhteensä -7,7 1,6 3,3

  

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta katsauskauden lopussa oli 62,0 (65,5) miljoonaa euroa. Foamit Groupin tilauskanta oli 17,1 (10,7) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin 44,8 (54,7) miljoonaa euroa.

Tilauskanta, miljoonaa euroa       H1/2022       H1/2021       2021   
Foamit Group 17,1 10,7 18,6
KPA Unicon 44,8 54,7 42,4
Konserni, yhteensä 62,0 65,5 61,0

  

Tase, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma oli 170,1 (168,5) miljoonaa euroa katsauskauden päättyessä 30.6.2022. Konsernin oma pääoma oli 61,4 (70,0) miljoonaa euroa eli 1,7 (1,9) euroa osakkeelta. Konsernin omavaraisuusaste oli 37,7 (45,7) prosenttia. Konsernin osakekohtaista omaa pääomaa määritettäessä kiinteistöt sekä tytär- ja osakkuusyritykset on arvostettu hankintamenoon.

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 1,5 (1,1) miljoonaa euroa. Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 8,8 (11,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden nettokassavirta oli -4,3 (-11,3) miljoonaa euroa.

Konsernilla on likvidejä varoja matalariskisinä arvopapereina ja muina sijoitusinstrumentteina sekä rahana ja pankkisaamisina yhteensä 9,9 (18,1) miljoonaa euroa.

Konsernin ensisijainen taloudellinen mittari on oman pääoman tuotto, joka oli annualisoituna -23,2 (4,5) prosenttia katsauskaudella.

    
STRATEGISET OMISTUKSET

Foamit Group Oy:n ja KPA Unicon Oy:n lisäksi Partneran strategisiin omistuksiin kuuluu Nordic Option Oy, jonka osakkeista yhtiö omistaa noin 34 prosenttia Oulu ICT Sijoitus Oy:n kautta. Nordic Option on osakeyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto, joka tuo kasvurahoitusta pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun Pohjois-Suomen  alueella. Oulu ICT Sijoitus on Partneran kokonaan omistama sijoitustoimintaa harjoittava tytäryhtiö.
  

MUUT OMISTUKSET

Partneran muista omistuksista merkittävimmät ovat Finda Oy ja Telebusiness InWest Oy. Partnera omistaa suoraan noin 3,7 prosenttia Findan osakkeista. Finda Oy on kotimainen sijoituskonserni, joka harjoittaa aktiivista arvosijoittamisen periaatteille perustuvaa portfoliosijoitustoimintaa sijoittamalla tyypillisesti listattuihin yhtiöihin. Lisäksi Partnera omistaa noin 36 prosenttia Telebusiness InWest Oy:n osakkeista, joka puolestaan omistaa noin 5 prosenttia Findan osakkeista.

HENKILÖSTÖ

Kesäkuun 2022 lopussa konsernin palveluksessa oli 325 (276) henkilöä, joista emoyhtiön palveluksessa 4 (4). Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 315 (134) henkilöä. Emoyhtiössä henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella oli 4(4).

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa       H1/2022       H1/2021       2021   
Foamit Group 97 67 100
KPA Unicon 224 209 205
Partnera 4 4 4
Konserni, yhteensä 325 276 309
  
KESTÄVÄ KEHITYS

Partneran tavoitteena on kannattava kasvu toimialoilla, jotka vauhdittavat siirtymistä luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Kestävällä kehityksellä on tärkeä rooli Partneran strategisessa päätöksenteossa: tavoitteena on tehdä kannattavaa liiketoimintaa ja rakentaa kestävämpi tulevaisuus aikaansaamalla mitattavia, myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Partneran nykyisistä strategisista omistuksista Foamit Groupin tytäryhtiöiden toiminta pohjautuu vahvasti kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Tytäryhtiöt tuottavat kierrätyslasista raaka-ainetta lasiteollisuudelle uusiin lasipakkauksiin ja lasinkierrätyksen sivuvirrasta vaahtolasia talo- ja infrarakentamisen tarpeisiin.

KPA Unicon Group on Pohjoismaiden johtava puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittaja, jonka energiantuotannon ratkaisut hyödyntävät biomassoja ja sivutuotevirtoja ja vähentävät siten fossiilisten polttoaineiden käyttöä. KPA Uniconin kasvua tukevat globaalin energiajärjestelmän muutos kohti hajautettua vähäpäästöistä energiantuotantoa sekä tarve edistää kiertotaloutta.

Partnera julkaisi ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa maaliskuussa 2022. Raportti sisältää liiketoimintakonsernin lähestymistavan vastuullisuuteen sekä sen tytäryhtiöiden, Foamit Groupin ja KPA Uniconin, oleellisimmat kestävää kehitystä tukevat toimet.
 

YHTIÖKOKOUS JA HALLINNOINTI

Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2022 yhtiön pääkonttorissa Oulussa. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,08 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Martin Grotenfelt, Mirja Illikainen, Marko Järvinen, Pekka Kunnari ja Sami Mäentausta sekä uutena jäsenenä Erja Sankari. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kunnari ja varapuheenjohtajaksi Martin Grotenfelt.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 18.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille 10.000 euroa kullekin. Vuosipalkkioiden lisäksi yhtiökokous päätti maksaa hallituksen ja valiokuntien jäsenille kokouspalkkiota 400 euroa ja hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa hallituksen kokoukselta. Hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jari Karppinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaisesti.

 
HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET

Yhtiökokous myönsi 21.4.2022 Partnera Oyj:n hallitukselle valtuudet päättää yhteensä enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka, ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2021 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.
 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Partnera Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä pysyivät katsauskauden aikana muuttumattomina. Partnera Oyj:n osakepääoma oli 30.6.2022 6 413 182,05 euroa ja osakkeiden lukumäärä 37 401 966. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yksi ääni sekä yhtäläinen oikeus osinkoon. Emoyhtiön omistuksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 1 240 772 osaketta.

Partnera Oyj:llä oli 30.6.2022 yhteensä 26 258 (26 895) osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa omistivat yhteensä 65,7 (65,6) prosenttia osakkeista.

        
Osakkeenomistaja    Osakkeita yhteensä       Osakkeet, %   
Oulun kaupunki 17 634 491 47,15
Arvo Invest Nordic Oy 3 810 652 10,19
Partnera Oyj 1 240 772 3,32
Pakarinen Janne Heikki Petteri 429 430 1,15
Japak Oy 402 340 1,08
Oulun Kulta Oy 267 000 0,71
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta    212 500 0,57
Mininvest Oy 200 000 0,53
Haloan Oy 187 890 0,50
Osuuskauppa Arina 177 850 0,48
10 suurinta omistajaa yhteensä 24 562 925 65,67
Muut 12 839 041 34,33
Yhteensä 37 401 966 100


KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEELLA

Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla vaihdettiin 1.1.–30.6.2022 yhteensä 903 036 Partneran osaketta eli 2,4 prosenttia osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 1,8 miljoonaa euroa.

Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 1,58 euroa per osake. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 1,41 euroa per osake, ylin 2,74 euroa per osake ja kauden keskikurssi 2,02 euroa per osake. Partnera-konsernin markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 59,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 lopussa markkina-arvo oli 83,4 miljoonaa euroa.

 
OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Partnera Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2022 uudesta ansaintajaksosta konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteisessä kannustinjärjestelmässä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja järjestelmän osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2024, 2025 ja 2026. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde suhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Järjestelmän toisen ansaintajakson palkkio perustuu jaksolla 2022–2024 Partnera Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR).

Ansaintajakson 2022–2024 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat alkuhetken osallistujamäärällä yhteensä enintään 74 968 Partnera Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmänä on ansaintajaksolla 2022–2024 yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt.

Hallitus päättää järjestelmään liittyvien osakkeiden tarjoamisen yhtiökokouksen valtuutusten puitteissa. Hallitus voi myös päättää palkkioiden maksamisesta rahana.
  

RISKIENHALLINTA JA MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKIT 

Partneran riskienhallinnan tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Yhtiö pyrkii havaitsemaan ja tunnistamaan tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä tai lyhyellä aikavälillä, ja käynnistää tarvittavat toimet tällaisten tekijöiden hallitsemiseksi. Riskienhallinnassa olennaisessa roolissa on riskienhallinta konserniyhtiötasolla, joka on keskeisiltä osin järjestetty tytär- ja osakkuusyritysten toimesta. Partnera edistää konserniyhtiöiden riskienhallintaa harjoittamalla aktiivista omistajaohjausta ja osallistumalla niiden hallitustyöskentelyyn.

Partnera altistuu harjoittamansa toiminnan kautta yleisille markkinariskeille, konserniyhtiöiden liiketoimintaan liittyville riskeille, rahoitusriskeille sekä konsernin kasvustrategian toteuttamiseen liittyville riskeille.

Markkinariskit

Kasvava kansainvälisen talouden ja politiikan epävarmuus voivat vaikuttaa Partneran ja sen tytäryhtiöiden tuotteiden ja palveluiden kysyntään ja kustannuksiin. Näiden seurauksena investointeja voi siirtyä tai peruuntua kokonaan. Kustannusten nousulla ja materiaalien saatavuudella on vaikutusta tytäryhtiöiden kilpailukykyyn ja kannattavuuteen.

Partneran tytäryhtiöiden asiakaskuntaan kuuluu muun muassa julkisesti omistettuja yhtiöitä tai tahoja, joiden rahoitus tapahtuu julkisista menoista, tästä syystä Partneran tytäryhtiöt altistuvat julkisten investointien suhdannevaihteluille. Foamit Groupin asiakaskuntaan kuuluu myös rakentamisliiketoimintaa harjoittavia asiakkaita, joiden kautta Foamit Group altistuu rakentamisen suhdannevaihteluille. KPA Uniconin asiakasryhmään kuuluu myös teollisuuden asiakkaita, joiden energiainvestointien ajoitukseen voi vaikuttaa sekä yleiset että toimialakohtaiset suhdannevaihtelut. Näiden riskien vaikutus Partneran liikevaihtoon ja liiketulokseen voi olla merkittävä.
 
Liiketoimintariskit

Partnera altistuu harjoittamansa toiminnan kautta tytäryhtiöiden liiketoimintariskeille, joihin vaikuttaa kasvava talouden ja kansainvälisen politiikan epävarmuus. Konserniyhtiöiden liiketoiminnan riskit liittyvät muun muassa sopimuksiin, kustannusten arviointiin, aikatauluun, laatuun, suorituskykyyn, alihankkijoihin ja materiaalinhallintaan. Edellä mainitut voivat johtaa kustannusten nousuun, maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä.

Partneraan ja sen tytäryhtiöihin kohdistuu myös yhä enemmän yhtiön asiakkaiden tai muiden yhteistyökumppanien sijaintimaihin liittyviä juridisia, taloudellisia, poliittisia ja sääntelyllisiä riskejä, jotka voivat johtaa toimitusten viivästyksiin tai siihen, ettei tilauksia tule ennustettuja määriä, valuuttakurssitappioihin, asiakkaiden maksukyvyn ja maksukäyttäytymisen muutoksiin, kohonneisiin kustannuksiin tai oikeudenkäynteihin ja niihin liittyviin kustannuksiin.

Partneran ja sen tytäryhtiöiden operatiiviseen toimintaan ja liiketoiminta-alueiden kehitykseen voi liittyä liiketoimintaympäristön rakenteellisia muutoksia, jotka toteutuessaan voivat laukaista näiden riskien toteutumisen. Tämänkaltaiset muutokset ja tapahtumat ovat esimerkiksi teknologinen kehitys, digitalisaatio, kestävyysriskit sekä kyberturvallisuuteen liittyvät riskit, jotka toteutuessaan saattavat johtaa siihen, etteivät palvelut vastaa asiakkaiden odotuksia, käyttökatkoihin palveluissa ja prosesseissa, taloudellisiin menetyksiin esimerkiksi rikollisen toiminnan seurauksena ja/tai mainehaittoihin. Lisäksi muutokset sääntely-ympäristössä voivat vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaan.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut muutoksia konsernin toimintaympäristöön ja vaikuttaa siihen edelleen. Koronaviruspandemia vaikuttaa muun muassa raaka-aineiden hintoihin, investointipäätöksiin, hankkeiden ja projektien toteuttamis- ja toimitusaikatauluihin sekä työvoiman saantiin ja liikkuvuuteen. Tilanteen kestoa ja sen vaikutusta liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen on vaikea arvioida, mutta sen vaikutuksesta käyttöpääoman tarve on kasvanut huomattavasti aiempaa suuremmaksi.

Strategian toteutuksessa on olennaisena osana Partnera-konsernin laajentaminen uusilla yritysjärjestelyillä. Yritysjärjestelyihin liittyy riskejä, joita hallitaan toteuttamalla hankinnat yhtiön määrittämän viisivaiheisen prosessin mukaan hyödyntäen ulkopuolisia asiantuntijoita.
 
Ukrainan sodan vaikutukset

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut Partneran ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaan lisäämällä markkinoiden epävarmuutta ja kiihdyttämällä hintojen nousua. KPA Uniconilla on Venäjällä paikallisesti toimiva tytäryhtiö OOO KPA Unicon, joka jatkaa energiantuotantoon liittyvien sopimusvelvoitteidensa täyttämistä paikallisen henkilöstön voimin. KPA Unicon pidättäytyy Ukrainan sodan vuoksi uusista liiketoimista Venäjällä. Tämänhetkisen arvion mukaan mahdollinen taloudellinen riski KPA Uniconin Venäjän liiketoiminnasta rajoittuu tytäryhtiön arvon alenemiseen ja mahdollisiin luottotappioihin, joiden arvioidaan olevan enimmillään kaksi miljoonaa euroa. KPA Unicon seuraa säännöllisesti Venäjän tilanteen kehittymistä ja sen vaikutuksia Venäjällä toimivan tytäryhtiön toimintaan.
 
Rahoitusriskit

Partnera altistuu liiketoiminnassaan korko- ja valuuttakurssiriskeille, luottotappioriskeille, maksuvalmiusriskeille ja hintariskeille sekä sijoitus- ja rahoitusmarkkinariskeille muun muassa likvidejä varoja sijoittaessaan. Sijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden muutoksilla on vaikutus Partneran emoyhtiön likvidien varojen arvostuksiin. Likvidit varat ovat sijoitettu strategian mukaisesti vähäriskisiin sijoitusinstrumentteihin.

Partnera rahoittaa liiketoimintaansa operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksen lisäksi markkinaehtoisella lisärahoituksella. Yhtiöllä on lainoja ja luottolimiittisopimuksia, joissa on tavanomaisia muun muassa omavaraisuusasteeseen, käyttökatteeseen sekä omaisuuden luovuttamiseen ja panttaamiseen liittyviä rahoitusehtoja. Rahoitusehtojen rikkominen ja muiden rahoitussopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen voisi nostaa rahoituksen kustannuksia merkittävästi ja jopa vaarantaa Partneran tai sen tytäryhtiöiden rahoituksen jatkumisen. Lisäksi kiihtyvä inflaatio saattaa nostaa korkoja, mikä nostaa rahoituskustannuksia ja heikentää Partneran ja sen tytäryhtiöiden kannattavuutta.

KPA Uniconin liiketoimintaan kuuluu tyypillisesti takausten antaminen asiakkaille ja muille sidosryhmille, erityisesti isoissa projekteissa, esimerkiksi ennakkomaksujen, sopimusvelvoitteiden suorittamisen, ja takuuajan velvoitteiden vakuudeksi. Rahoituspalvelujen välittäjät antavat tyypillisesti nämä takaukset KPA Uniconin puolesta. Ei ole varmuutta, että yhtiöllä olisi tällaisiin takauksiin jatkuva saatavuus rahoituspalvelujen välittäjiltä kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan, ja mikäli takauksia ei saataisi, sillä saattaisi olla haitallinen vaikutus KPA Uniconin liiketoiminnalle ja taloudelliselle tilanteelle. Talouden epävarmuus, koronaviruspandemia ja geopoliittinen epävarmuus, ovat lisänneet yleistä riskitasoa liittyen takauslimiittien saatavuuteen.

Liiketoimintariskien realisoituminen tai liiketoiminnan odotettua heikompi kehittyminen voi heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja, sekä voi johtaa lisärahoitus- ja lisäkäyttöpääomatarpeisiin.
 
KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ollut olennaisia tapahtumia katsauskauden jälkeen.
 
ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Yhtiö järjestää tilinpäätöstiedotteesta virtuaalisen analyytikko- ja lehdistötilaisuuden 25.8.2022 kello 15 alkaen. Tilaisuus on suomenkielinen ja sen voi katsoa suoratoistona osoitteessa: https://partnera.videosync.fi/2022-h1-tulosjulkistus

Esitysmateriaali ja tallenne ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.partnera.fi

Oulussa, 25.8.2022
Partnera Oyj
Hallitus

  

Lisätietoja

Jari Pirkola, toimitusjohtaja, Partnera Oyj
puhelin: +358 400 867 784
sähköposti: jari.pirkola@partnera.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy
puhelin: +358 207 280 190
sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön omat sijoittajasivut

Partnera lyhyesti

Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialoilla. Luomme toiminnallamme omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Omistamamme yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Olemme omistamiemme yhtiöiden kumppani, ja tavoitteenamme on kehittää yhtiöiden liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessamme liiketoimintakonserniamme strategiamme mukaisesti olemme myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.partnera.fi

Koko tiedote taulukko-osineen pdf-muodossa on ladattavissa tästä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi!