Partnera Oy:n puolivuosikatsaus 1 - 6/2019

ti 13. elokuuta 2019 08.39.00


• Partnera-konsernin liikevaihto oli 8,6 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa 1-6/2018).
• Konsernin tulos oli noin 9,1 (-1,1) miljoonaa euroa ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja.
• Konsernin oma pääoma oli noin 1,99 (1,50) euroa osakkeelta.

Kaikki katsauksessa esitetyt talousluvut ovat vertailukelpoisia ja tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtajan katsaus

Partneran toiminta eteni vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla positiivisesti. Merkittäviä tapahtumia olivat Hoivatilat Oyj:n omistuksesta luopuminen, Arkistokatu 4 -kiinteistön myynti, ESaaS Oy:n energiansäästöliiketoiminnan aloitus ja Partneran tytäryhtiön Partnera Glass Recycling Oy:n (PGR) toteuttama yrityskauppa, jossa se osti ruotsalaisen vaahtolasivalmistajan Hasopor Ab:n.

Ruotsalaisyhtiön hankinta täydentää Partneran vuoden 2018 marraskuussa tekemää yrityskauppaa, jolla se osti niin ikään vaahtolasiliiketoimintaa harjoittavan Uusioaines Oy:n. Molemmat kiertotalouden alalla toimivat yritykset toteuttavat Partneran kestävää kehitystä painottavaa strategiaa.

Partneran tekemät sijoitukset ovat kasvattaneet yhtiön tunnettuutta ja yhtiön sijoitusaihioiden määrä on pysynyt hyvällä tasolla.

Strategia ja liiketoiminta

Partnera sijoittaa strategiansa mukaisesti julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa toimiviin yrityksiin ja hankkeisiin ja on kiinnostunut sijoittamaan kohteisiin, jotka tukevat kestävää kehitystä. Lisäksi yhtiö arvioi sijoitustoiminnassaan sijoitusten vaikuttavuutta. Vaikuttavuussijoittaminen kanavoi pääomia kohteisiin, joilla tavoitellaan myönteistä ja mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä.

Partneran sijoitukset jakautuvat kolmeen ryhmään: strategisiin sijoituksiin, projektisijoituksiin ja muihin sijoituksiin.

Strategiset sijoitukset

Partneran strategisia sijoituksia ovat Uusioaines Oy ja Hasopor Ab, ESaaS Oy sekä Nordic Option Oy.

Uusioaines ja ruotsalainen Hasopor muodostavat yhdessä Euroopan johtavan vaahtolasivalmistajan. Kokonaisuus syntyi, kun Uusioaineksen jo ennestään omistanut Partneran tytäryhtiö Partnera Glass Recycling (PGR) osti Hasoporin kesäkuussa 2019. PGR oli hankkinut Uusioaineksen marraskuussa 2018. PGR:n enemmistön omistavat Partnera ja Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy).

Osana Hasopor-kauppaa PGR:lle siirtyi myös osuus tanskalaisesta yhtiöstä, jonka yhtenä osakkaana on saksalainen kierrätystalouteen keskittynyt Reiling Group.

Uusioaines Oy:n toiminta vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla on sujunut suunnitellun mukaisesti.

ESaas on Partneran omistama tytäryhtiö, joka kehittää ja markkinoi ratkaisuja kiinteistöjen energiansäästöön. Vuoden 2019 keväällä ESaaS toi markkinoille Grapes-energiansäästöpalvelut. ESaaS tuottaa palvelut yhdessä suomalaisten yhtiöiden kanssa, joista merkittävimpinä Granlund ja St1.

Nordic Option on osakeyhtiömuotoinen pääomasijoitusyhtiö, joka kohdistaa sijoituksensa kasvuvaiheen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjois-Suomen alueella.

Strategisiin sijoituksiin kuuluneen Hoivatilat Oyj:n osakkeet Partnera myi pääosin jo vuoden 2018 aikana. Partnera luopui lopusta Hoivatilat-omistuksestaan vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Projektisijoitukset

Merkittävimpiä valmisteilla olevia Partneran projektisijoituksia ovat Oulun Satamaan Oritkariin suunniteltu logistiikkakeskus sekä Oulun asema-alueen kehittämiseen ja jalostamiseen tähtäävä Oulun Ratapiha -hanke.

Logistiikkakeskushanke ja rakennussuunnittelu ovat edenneet ja asiakkuus- ja yhteistyösopimuksia on solmittu. Kevään 2019 aikana kävi selväksi, että hankkeen rakentamispäätös viivästyy satama-alueen kehitysnäkymien muuttumisen vuoksi. Maa-aluetta koskevaa varausta on jatkettu.

Oulun Ratapiha -hankkeen taustalla tapahtui vuoden 2019 alkupuoliskolla merkittäviä muutoksia. Senaatin Asema-alueet ja Oulun kaupunki ovat ilmoittaneet järjestävänsä vuonna 2020 asema-aluetta koskevan suunnittelu- ja toteutuskilpailun. Partnera on aiemmin tiedottanut lähtevänsä mukaan hankkeeseen sen kehitysvaiheen päärahoittajana. Rahoitus toteutuu, mikäli Oulun Ratapihan Kehitys Oy voittaa järjestettävän suunnittelu- ja toteutuskilpailun.

Logistiikkakeskus- ja ratapihahanke sijoittuvat molemmat julkisen ja yksityisen sektorin rajapintaan. Näin ne ovat Partneran strategian mukaisia ja täyttävät myös yhtiön sijoituksille asettamat tuottovaatimukset. Lisäksi molemmat hankkeet ovat yhteiskunnallisesti vaikuttavia.

Muut sijoitukset

Partneran muista sijoituskohteista merkittävimpiä ovat Finda Oy ja Telebusiness InWest Oy.

Partnera omistaa Findasta 3,7 prosenttia ja Telebusiness InWestistä 36,3 prosenttia. Telebusiness InWest on Findan toiseksi suurin omistaja 5,0 prosentin osuudella.

Finda on sijoituskonserni, joka on Dna Oyj:n suurin omistaja 28,3 prosentin osuudellaan. Dna:n 9.4.2019 julkaiseman pörssitiedotteen mukaan norjalainen tietoliikenneyhtiö Telenor ostaa Dna:n kahden suurimman omistajan, Finda Telecoms Oy:n ja PHP Holding Oy:n, omistusosuudet Dna:sta eli yhteensä 54 % Dna:n osakkeista. Findan ja PHP:n yhtiökokoukset hyväksyivät kaupan 6.5.2019. Kauppa vaatii toteutuakseen vielä viranomaistahojen hyväksynnän, jonka Telenor arvioi saavansa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä.

• Kiinteistösijoitukset

Partnera on omistanut toimistotalon ja siihen kuuluvan autopaikoitustalon Oulun keskustassa osoitteessa Arkistokatu 4. Huhtikuussa 2019 yhtiö myi kiinteistön rakennusyhtiö YIT Suomi Oy:lle. Osapuolten allekirjoittaman sopimuksen pohjana oli vuonna 2016 solmittu ehdollinen esisopimus.

• Sijoittaminen likvideihin varoihin

Sijoitusstrategian mukaisesti likvidit varat sijoitetaan vähäriskisiin instrumentteihin pääoman reaaliarvon säilyttämiseksi. Partnera ei ota likvidien varojen sijoittamisessa riskiä osake- eikä johdannaismarkkinoilla.

Konsernirakenne

Konsernin emoyhtiönä toimii Partnera Oy. Sen tytäryhtiöitä ovat Oulu ICT Sijoitus Oy (100 %), Nurture-yhtiöt (100 %), ESaaS Oy (100 %) ja Partnera Glass Recycling Oy (62,39 %). Osakkuusyhtiöitä ovat Telebusiness InWest Oy (36,28 %) ja Nordic Option Oy (34,14 %).

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto periodilla 1-6/2019 oli noin 8,6 (8,1) miljoonaa euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 9,1 (-1,1) miljoonaa euroa. Puolivuotiskauden tulos oli noin 7,8 (-1,1) miljoonaa euroa.

Periodilla 1-6/2019 Partnera-konsernin liikevaihto koostui pääosin Uusioaines Oy:n liikevaihdosta. Edellisen tilikauden vastaavana ajanjaksona konsernin liikevaihto koostui likvidien varojen sijoituksien realisoinnista.

Tase ja rahoitus

Konsernin omavaraisuusaste 30.6.2019 oli 64,3 prosenttia (99,5). Maksuvalmius (current ratio) oli 5,6 (49,0). Omavaraisuusasteeseen vaikuttavat toteutetut strategian mukaiset sijoitukset.

Konsernin oma pääoma 30.6.2019 oli noin 1,99 euroa osakkeelta. Konsernin osakekohtaista omaa pääomaa määritettäessä sijoituskiinteistöt sekä tytär- ja osakkuusyhtiöt on arvostettu hankintamenoon eikä mahdollisesti näitä korkeampia käypiä arvoja ole huomioitu.

Hallitus, toimiva johto ja henkilöstö

Huhtikuussa 2019 pidetyssä yhtiökokouksessa Partneran hallituksen jäseniksi valittiin hallitusammattilainen Seppo Laine, toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio, hallitusammattilainen Martin Grotenfelt, toimitusjohtaja Marko Järvinen, yrittäjä ja kaupunginvaltuutettu Tomi Kaismo sekä talousjohtaja Pekka Kunnari.

Uusia jäseniä Partneran hallituksessa ovat Tomi Kaismo ja Pekka Kunnari.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Seppo Laine vuoden 2019 lokakuun loppuun asti. Tällöin hän jättää hallituksen jäsenyyden omasta pyynnöstään. Marraskuun alussa puheenjohtajaksi siirtyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti Martin Grotenfelt. Hallituksen varapuheenjohtaja on Tomi Kaismo.

Partneran toimitusjohtajana toimii Jari Pirkola ja talous- ja sijoitusjohtajana Jussi Lappalainen.

Partnera-konsernin palveluksessa oli 30.6.2019 kaikkiaan 68 (4) henkilöä, joista emoyhtiön palveluksessa 4.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Partneralla oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.4.2019 kaikkiaan 27.612 osakkeenomistajaa.

Oulu 13.8.2019
Partnera Oy
Hallitus

Lisätietoja

Jari Pirkola
toimitusjohtaja
puh. 0400 867 784

Lue tiedote pdf-muodossa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi!