Tietosuojaseloste

Partnera Oy on sitoutunut suojaamaan henkilöiden yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EPNAs (EU) 2016/679) 25.5.2018 alkaen.

1. Mitä henkilötietoja Partnera käsittelee?

Partnera käsittelee osakkaidensa henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalainsäädännön vaatimassa laajuudessa ja uutiskirjeiden tilaajien henkilötietoja alla kuvatussa laajuudessa:

Käsiteltäviä osakkeenomistajien henkilötietoja ovat
• osakkeenomistajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan nimi
• henkilötunnus tai muu yksilöintitunnus
• yhteys-, maksu- ja verotustiedot
• osakkeiden lukumäärä osakelajeittain, sekä arvopaperikeskuksen osapuoli, jonka hoidossa olevalle arvo-osuustilille osakkeet on kirjattu, ja
• yhtiökokousten osallistujaluettelot yms. osakeyhtiölain mukainen henkilötietojen käsittely

Yhtiö käsittelee seuraavia uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja:
• nimi
• sähköpostiosoite

2. Mistä henkilötietoja kerätään?

Henkilötiedot saadaan suoraan henkilöltä itseltään tai arvo-osuusjärjestelmän henkilörekistereistä.

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

a. Uutiskirje

Uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti uutiskirjeen toimittamiseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muuhun tiedottamis- ja markkinointitarkoitukseen sekä yhtiön toiminnan kehittämiseen. Tilaamalla uutiskirjeen, henkilö antaa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn tässä määriteltyyn tarkoitukseen.

b. Osakkaiden henkilötiedot

Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään ja yhtiön osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland Oy. Yhtiön osakkeenomistajien henkilötietoja käsitellään osakkeenomistajien lakiin perustuvien oikeuksien toteuttamiseen sekä yhtiön lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen. Osakastietoja voidaan käsitellä myös alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa yhteensopiviin käyttötarkoituksiin.


4. Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Muiden kuin osakkeenomistajien henkilötietojen käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Osakkeenomistajien henkilötietoja käsitellään lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. Tällaisia velvoitteita ovat muun muassa osakeyhtiölaista (21.7.2006/624) johtuva velvollisuus pitää osakasluetteloa sekä yhtiökokousjärjestelyt ja muut osakeyhtiölainmukaiset velvoitteet tai muussa laissa säädetyt velvoitteet.

5. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Pääsäännön mukaisesti Partnera ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Osakasluettelon sisältämiä henkilötietoja luovutetaan vain suostumuksen tai laissa olevan luovutukseen oikeuttavan säännöksen perusteella.

Partnera voi kuitenkin ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.


6. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Suostumuksen perusteella käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilön suostumus henkilötietojen käsittelyyn on voimassa. Mikäli henkilö peruuttaa suostumuksensa, suostumuksen nojalla käsitellyt henkilötiedot poistetaan, ellei henkilö kiellä tietojen poistamista.

Muutoin henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeen määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

7. Miten henkilötiedot on suojattu?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

8. Millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on?

a. Tietojen tarkastaminen, oikaiseminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, jos henkilötiedot eivät ole paikkaansa pitäviä, käsittely on lainvastaista tai jos tietoja ei enää tarvita.
Osakkeenomistajien henkilötiedot voi päivittää ja/tai tarkastaa myös joko osakkeenomistajan tilinhoitajayhteisön tai Euroclear Finland Oy:n palvelun kautta.

b. Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojensa käsittelyyn antamansa suostumus.

c. Oikeus tehdä valitus

Mikäli Yhtiön tietosuoja ei vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

9. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

10. Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuojaa koskevissa asioissa?

Rekisteröity voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut, suostumuksen peruutukset sekä mahdolliset muut tietosuojaa koskevat tiedustelut osoitteeseen: info@partnera.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi!